תקנון העמותהכתובת העמותה : עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל ב"ח נצרת אי.מ.מ.ס ( האנגלי ) ת.ד. 11 נצרת 16100 א. השם 1. שם העמותה בעברית "עמותת אחיות ואחים נפרולוגים בישראל " ע.א.נ.י שם העמותה באנגלית Israeli Nephrology Nurses Association (INNA) (שינוי מהשם המקורי שרשום בתקנון Organization of Nephrology Nurses) ב. מטרות העמותה הנ"ל מטרת על: קידום איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי מטרות ביניים 1. קידום ההכרה המקצועית הייחודית של האחיות והאחים העובדים בתחום הנפרולוגיה, בקרב הרופאים, במערכת הבריאות ובקרב מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות. 2. פיתוח מקצועי של התחום 3. עידוד האח/ות הנפרולוגית להתפתחות אישית ומקצועית 4. קיום כנסים, ימי עיון, השתלמויות ומסגרות לימוד להרחבת הידע המקצועי 5. יוזמה לקשרים עם עמותות מקבילות בעולם לשם החלפת מידע בנושאים קליניים, ארגוניים ועוד. 6. חיזוק קשרים בין היחידות – המחלקות לבין עצמן, ביצוע מחקרים משותפים, האחדת דרכי / שיטות עבודה. 7. דאגה לתנאי עבודת האחות בנפרולוגיה ג. פעילות העמותה 1. קיום כנסים מקצועיים בארץ 2. הכנה ומימוש של פעילויות לימודיות במסגרות שונות (הרצאות, סדנאות, ימי עיון ועוד) 3. דאגה לערוצי תקשורת בין העמיתים; באמצעות האינטרנט, דפי קשר, הפקת ביטאון, 4. עידוד ועזרה בהכנת עבודות מחקר 5. השתתפות בכנסים בינלאומיים 6. קיום קשרים עם מעצבי מדיניות הבריאות במדינת ישראל בכל הנוגע לפיתוח מקצועי 7. עידוד קשרים עם חברות מסחריות המספקות שירותים בתחום הנפרולוגיה ד. חברות בעמותה 1. חברות אפשרית לאח או אחות העובדים בתחום הנפרולוגיה 2. דמי חבר הם שנתיים: מ - 1 לחודש ינואר, עד 31 לחודש דצמבר. 3. אח/ות המצטרף/פת לעמותה חייב/ת בתשלום דמי חבר לכל אותה שנה. 4. רישום לעמותה יתבצע באמצעות אנשי קשר בכל יחידת דיאליזה / מחלקה ה. זכויות וחובות החבר 1. חבר עמותה זכאי להשתתף בהצבעה על כל נושא נדון, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. 2. חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד ולוועדת ביקורת. 3. חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה. 4. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. ו. פקיעת חברות 1. החברות בעמותה פוקעת I. במות החבר II. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה תינתן לוועד שלושים יום מראש. III. בהוצאתו מהעמותה 2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים: I. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו; II. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית; III. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; IV. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון. 3. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה ( 2) (I) ) (II, או (III ) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. ז. מתן הודעות לחבר הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו במסמך כתוב שיימסר לו ביד, או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בקובץ החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בקובץ החברים. ח. מוסדות העמותה 1. אסיפה כללית I. אסיפה כללית של החברים תתקיים אחת לשנה במועד ובמקום שייקבעו על ידי הוועד. II. הודעה תישלח לכל חבר לא יאוחר מ – 21 ימים מראש, בציון יום, שעה מקום וסדר יום לאסיפה. III. המניין החוקי של האסיפה הכללי יהיה 25% ממספר החברים. IV. הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין. עליו לעשות כן על פי דרישה בכתב של וועדת ביקורת או של 10% מכלל חברי העמותה. V. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היה והקולות שקולים- רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. VI. החלטות המתקבלות באסיפה מחייבות את כלל החברים. VII. נושאים שיובאו בפני האסיפה הכללית: דווחים מפעולות הוועד וועדת הביקורת, דו"ח כספי שנתי, בחירות לוועד. VIII. יו"ר העמותה או ממלא מקומו ינהלו את האסיפה. IX. פרוטוקול יישלח לכל החברים בין אם היו נוכחים ובין אם לא. 2. וועד העמותה ן. פעילות בוועד הינה בהתנדבות. יו"ר הוועד רשאי לקבל השתתפות באחזקת הטלפון בסכום קבוע עליו הוחלט על ידי האסיפה הכללית. ןן. וועד העמותה הינו גוף המונה 7 חברים. מספר חברי הוועד יהיה תמיד בלתי זוגי. הבחירות לוועד יתקיימו אחת ל 3 שנים. III . בחירות לוועד העמותה – לוועד העמותה רשאי להיבחר רק מי שחבר בעמותה לפחות שנה אחת. לא ניתן יהיה לבחור לוועד ביותר מאחות אחת מאותה יחידה – מחלקה וכן לא יורשה לבחור אח/ות אשר פעיל/ה עמותה נוספת בין אם בישראל או מחוצה לה. IV. יו"ר וועד נקבע על פי מספר הקולות שבחרו בו, אלא אם ייקבע אחרת בין חברי הוועד בדיון פנימי. .V הפסיק חבר וועד את חברותו בוועד מרצונו, (עם הודעה בכתב) ימונה חבר/ה אשר רשום במקום הבא ברשימה של המועמדים שהוצגו בתהליך הבחירות. במידה ואין מועמד נוסף ברשימה – ייבחר מועמד אחר במקום החבר הפורש בהתאם להחלטות הוועד. פעילותו של חבר הוועד החדש תמשך עד לבחירות הבאות. VI. האסיפה הכללית רשאית להעביר חבר וועד בכל עת מכהונתו ולבחור אחר במקומו. VI. חבר/ה וועד שנעדר ברציפות שתי פגישות ללא הצדקה לדעת חברי הוועד, תופסק חברותו בוועד. VII. הוועד יתכנס לפחות שלש פעמים בשנה. VIII. החלטות תתקבלנה ברוב של שני שליש מהנוכחים בישיבה. IX. פרוטוקול; בכל ישיבת וועד ינוהל פרוטוקול אשר יועבר לכל חברי הוועד. תקציר הפרוטוקול יישלח לחברים באמצעות מקומות העבודה או לכל חבר בדואר. תפקידי הוועד: I. בחירת וועדות שונות והשתתפות בהן, קביעת תכנית עבודה שנתית, II . שינוי ו/או תוספות לתקנון העמותה. III. טיפול בעניינים שוטפים של העמותה IV. ייצוג העמותה מול גורמי חוץ V. ביצוע תקשורת קבועה בין העמיתים לבין הוועד VI. הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו או מבין עובדי העמותה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו VII. רק חברי וועד הם מורשי חתימה. 3. וועדות I. חברי הוועדות השונות ייבחרו מתוך חברי העמותה II. בכל וועדה משתתפים לפחות 3 חברים, אחד מהם חבר הוועד, למעט וועדת ביקורת. III. התפטרות מתפקיד באחת הוועדות תיעשה באמצעות הודעה בכתב לוועד העמותה IV. חבר עמותה יכול להיות חבר במספר וועדות. 4. וועדת ביקורת וועדת ביקורת תהיה מורכבת מ - 2 חברים שאינם חברים בוועד העמותה ובוועדות אחרות ואינם מקבלים שכר מהעמותה. תפקידי וועדת הביקורת: I. בדיקת ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, ופנקסי החשבונות שלה II. הבאת המלצות לעניין אישור הדין וחשבון הכספי של העמותה. ט. הון העמותה 1. הכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה. 2. אסורה חלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חברי הוועד. 3. במקרה של פירוק העמותה יועברו נכסי העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות ככל האפשר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה. י. חותמות 1. חותמת הנושאת את שם העמותה ומשמשת לחתימה על המחאות לבנק ולפעילות בנקאית כלשהי המחייבת חתימת מורשי החתימה. 2. חותמת הנושאת את שמה של יושבת הראש, מתארת את תפקידה. החותמת תופיע במכתבים אשר נשלחים מטעם וועד העמותה והעמותה, ותהיה תוספת לחתימה בכתב היד. כל האמור בתקנון בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע ולהיפך. התקנון אושר על ידי חברי העמותה באסיפת חברים שהתקיימה בחודש בנובמבר 2004


אודות העמותה

עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל הוקמה בשנת 1995. מטרת העל של העמותה היא "שיפור באיכות הטיפול בחולה הנפרולוגי" (על פי התקנון). מאז הקמתה, התקיימו פעילויות שונות לאחים ולאחיות אשר קידמו את מעמד הסיעוד הנפרולוגי בישראל. פעילויות אלו תורמות בצורה ישירה ועקיפה לרמת טיפול גבוהה בחולה הסובל ממחלת כליות כרונית ומטופל בדיאליזה או – מושתל כליה. 
וסים אבו חאטום ( מנהל האתר ) 052-4401537 wassiem_hatoum@hotmail.com 
מהא זהר ( יו"ר העמותה ) 054-6693526 mahhazaher@gmail.com

צור קשר

שם מלא
טלפון
דואר אלקטרוני
נושא
הודעה